درباره نتيج

وابسته به دبیرستان امام خمینی اردستان

درباره نتیج

۱۷۴ بازديد
از حدود هفت سال گذشته به این طرف، سیستم اعلام نمرات نتیج ذیل آدرس Natij.ir ، فعالیت داشته است. در شرایط فعلی، استفاده از آن، بیش از پیش، ضرورت یافته است.